Notulen extra teamcaptains vergadering

Aanwezig: 95 personen

               Zie presentie lijst

Afwezig: Johnny Smand – t.c. Westersluis II

             Fred Barendse – t.c. De Grensstreek 2

             B. Rüsch – t.c. Cheers II

 

1. Opening Joop opent de vergadering om 20.35 uur en heet iedereen van harte welkom.

 

2. Verklaring:  Deze heeft iedereen inmiddels ontvangen

 

3. Vragen t.a.v. de verklaring

    Joop geeft aan dat de leden n.a.v. de verklaring hun vragen kunnen stellen.

    Erik van Dijken vindt het verhaal andersom en vindt dat het bestuur moet verklaren.

    Joop merkt op dat het bestuur een verkeerde term heeft gebruikt door te stellen dat het bestuur zijn functie heeft neer gelegd. Dit had          

     moeten zijn: dat het bestuur zijn werkzaamheden tijdelijk had gestaakt.

    Ria legt uit aan de hand van de verklaring en er wordt onderbroken door discussies vanuit de leden en adviezen die er gegeven worden.

    Ria merkt ook nog op dat wat er momenteel door de leden verwacht wordt van het bestuur, dit in de praktijk niet haalbaar is. Het gaat

    hier vooral om het aantal uren die het bestuur maakt en de dienstbaarheid die van het bestuur verwacht wordt.

    Ria wil graag hulp bij bepaalde lastige en tijdrovende zaken zoals boekhouding en computerproblemen en vraagt hiervoor hulp vanuit de

    leden.

    Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat het lijkt of het bestuur teveel naar zich toetrekt. Er wordt geopperd dat meer vraagstukken

    weer het probleem van de leden in kwestie moeten worden in plaats dat het bestuur overal verantwoordelijk voor is.

    Dit wordt door het bestuur herkent en er wordt gevraagd of er mensen zijn die het hier niet mee eens zijn.

    Dit heeft gevolgen voor hoe het bestuur in het vervolg met alle hieronder omschreven punten om zal gaan, zodat bestuursleden meer

    rest kunnen krijgen.

 

    Elk woord wat niet goed valt bij één van de leden, wordt gewoonweg gekopieerd naar het Gastenboek

    Het bestuur heeft inmiddels besloten dat het Gastenboek dicht blijft, de vergadering is het hier unaniem mee eens.

    Het bestuur zal dit punt opvoeren op de agenda van de Algemene Leden Vergadering van 11 april 2012.

 

    Afspraken die gemaakt worden door het bestuur en wat niet in goede aarde valt, worden gewoonweg niet na gekomen

    Leden die gemaakte afspraken niet na komen, kunnen in het vervolg op de openingstijden van het bondskantoor komen. Hier zal geen

    afspraak meer mee gemaakt worden.

 

    Locatie eigenaren denken zich overal mee te kunnen bemoeien, dit houdt in dat dat dus ook met de regels is

    Locatie eigenaren zullen in deze hoedanigheid niet meer te woord worden gestaan als het gaat om teams. Algemene vragen kunnen wel

    worden gesteld.

    De vergadering vindt dat locatie eigenaren geen gesprekspartner zijn (zie voorwoord van de reglementen) en dan dient een teamcaptain

    terug te bellen.

    Er ontstaat een discussie met een lid die ook locatie eigenaar is. Omdat dit een individueel probleem is, wordt er afgesproken om hier

    eventueel na de vergadering over door te praten om te kijken hoe dit in de praktijk eruit ziet.

 

    Competitie leiders, voorzitter en bondskantoor worden te pas en te onpas gebeld

    Het bondskantoor zal alleen nog de telefoon opnemen tijdens de openingsuren en verder dient men de mobiele telefoons uit te zetten

    als men niet bereikbaar is.

    De vergadering stelt voor dat er desnoods mobiele telefoons aangeschaft moeten worden.

 

    De hoge werkdruk op het bondskantoor, wat een enorme achterstand geeft omdat er intussen zaken gebeuren die weer als eerste op de

     lijst moeten komen. Ook ontstaat deze werkdruk omdat er zaken gedeponeerd worden op het bondskantoor die er niet thuis horen

    De vergadering vindt dat het bestuur teveel werk naar zich toe trekt, laat de teamcaptains hun eigen verantwoording eens gaan dragen.

    Verder vindt de vergadering dat er hulp via de website gevraagd moet worden en deze oproepen dienen continu herhaald te worden.

 

    Leden die zich misdragen (seksuele en bedreigende intimidatie)

    Wanneer leden zich misdragen, moet ook dit het probleem worden van het desbetreffende lid. Leden die zich misdragen dienen een

    sanctie opgelegd te krijgen en dient er gehandeld te worden volgens het Tuchtreglement.

 

    Leden die t.a.v. eigen belangen woorden verdraaien en aan het einde van het verhaal zijn het de bestuursleden die het gedaan hebben

    De vergadering vindt dat dit ook te maken heeft met het feit dat het bestuur het iedereen te veel naar de zin wil maken en dus werk naar

    zich toe trekt.

    De regels die vastgesteld zijn handhaven en de teamcaptains hun eigen verantwoording laten dragen. Het bestuur moet duidelijke

    grenzen gaan stellen.

 

    Conclusie

    E-mail adressen inleveren verplicht stellen, geen e-mail adres ingeleverd voor het aankomende seizoen dan ook geen competitie spelen.

    De vergadering kan zich niet voorstellen dat in een team van vijf personen niet één een computer heeft. Verantwoording ligt bij het team

    niet bij het bestuur.

    De vergadering verzoekt een verder verslag tijdens de Algemene Leden Vergadering.

 

4. Gastenboek Zie punt 1 van de verklaring onder punt 3: Vragen t.a.v. de verklaring

 

5. Stemming: uitspreken van vertrouwen in dit bestuur

    Er wordt vanuit de vergadering gevraagd hoe het bestuur een volgende keer zal reageren wanneer ze tegen problemen aan gaat lopen.

    Joop merkt op dat het bestuur niet nog een keer zijn werkzaamheden zal staken bij problemen. De vergadering geeft hierop bijna

    unaniem zijn vertrouwen waarop het voltallige bestuur besluit zijn functies weer op te pakken.

 

6. Functie invullen

    a. .Toernooifunctionaris: dit zal herhaald worden op de Algemene Leden Vergadering

    b. Helpende hand t.a.v. de boekhouding: Algemene Leden Vergadering

    c. Helpende hand t.a.v. het secretariaat: Algemene Leden Vergadering

    d. Helpende hand t.a.v. de computers: Twee melden zich aan tijdens de vergadering

 

7. Sluiting Joop sluit de vergadering om 21.45 uur